Kvaliteedijuhtimine

Eccua OÜ omab kvaliteedijuhtimise ISO 9001 sertifikaati alates 2003. aastast.

Standardis ei ole meil mingeid välistusi, kuna täidame kõiki juhtimissüsteemi nõuded, alates üldistest juhtimise korraldusega seonduvatest tegevustest, tarnijate ja klientidega seotud kommunikatsiooni, toodete arenduse, katsetuste, sertifitseerimise, tootmiseni ja turule laskmiseni.

Valdav osa meie poolt toodetud toodetest on seotud ehitusvaldkonnaga ning sellest tulenevalt peame lähtuma Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 305/2011 kus on kirjeldatud ja viidatud ehitustoodete nõuetele, mida igapäevaselt järgides tagame toodete kvaliteedi, funktsionaalsuse ja ohutuse enne toodete turule laskmist.

Eelnimetatud määrus annab lisaks juhised, kuidas tagada, et tooted millele on harmoniseeritud standardid vastaksid Euroopa ühisturu nõuetele ja omaksid CE märgistust.

Kõikide toodete puhul lähtume järgmistest põhimõtetest:

  • Personal, kes võtab osa toodete kavandamisest, testimisest, valmistamisest ja kontrollist, samuti kes suhtlevad hankijate ja klientidega ning omavad sisendit toote ja teenuse kvaliteedile, omaksid parimat pädevust oma tegevuse parimaks rakendamiseks. Selleks hindame regulaarselt personali professionaalsust ning vajadusel koolitame neid omandamaks uusi teadmisi.
  • Uute tehnoloogiate kasutuselevõtu eel hindame selle mõju tootmise efektiivsusele, tasuvusajale ja toodetele, lähtudes uutest tööstuse tulevikusuundadest. Peame oluliseks minimeerida võimalike tootmisega seotud jäätmete teket.
  • Kõik kavandatud tooted katsetatakse majasiseselt või vajadusel kaasatakse kolmandad sõltumatud osapooled, hindamaks soovitud karakteristikutele vastavust. Vajadusel muudame toodete omadusi ning ainult positiivsete katsetulemuste puhul. Kui on nõutav, siis saame klientidele pakkuda oma tooteid CE märgisega.
  • Kõik materjalid ja protsessid on ohjatud tingimustes läbi pideva tagasiside kogumise ja hindamise, veendumaks kõrvalekallete puudumises.
  • Kõik tooted kontrollitakse põhjalikult, lähtudes nendele esitatud nõuetest kas visuaalselt või läbi katsetuste ning tulemused kinnitatakse lähtudes sisemisest töökorraldusest.

Iga-aastaselt vaatame üle oma eelnevad saavutused võrreldes soovituga ning püstitame uued eesmärgid erinevates ettevõtte tegevustes, milles arvestame ka kõrvalfunktsioonide vaadet, mis aitab meil arendada kvaliteedijuhtimise süsteemi kompleksselt ja efektiivselt.

Sageli teeme ka toiminguid, mis ei ole otseselt seotud ISO 9001 nõuetega, kuid peame nõudeid alati väga oluliseks, et neid iseseisvalt järgida. Üks selliseid valdkondi on hoolimine keskkonnast, kus läbi teadlikkuse tagame tootmisprotsesside efektiivsuse ja stabiilsuse ning halduslikud meetmed, vältides seejuures ressursside raiskamist. Võimalusel valime alati väiksemate keskkonnamõjudega materjalid ning teeme head koostööd erinevate taaskasutusettevõtetega, et vähendada  ökoloogilist jalajälge, mis tagab meie ja järeltulevate põlvede heaolu.