25+ aastat tootearendust
10+ edasimüüjat Skandinaavias
53 täiskohaga spetsialisti

Oskussõnavara

Aeroobne lagunemine – orgaanilise aine lagunemine aeroobsete, s.o vaba molekulaarsete hapnikk sisaldavas või anoksilises keskkonnas elunevate mikroorganismide toimel. Haisuta protsessi lõppsaadused on vesi, süsinikdioksiid ja mineraalühendid.

Aerotank – õhutuskamber, aktiivmudapuhasti põhiosa.

Agressiivne vesi, söövitav vesi – vesi, mis lahustab või söövitab sellega kokku puutuvaid tahkeid aineid.

Aktiivmuda – organnilisest peenheljumist ja kolloididest ning mikroobide ( pms bakterite ja ainuraksete ) kogumeist koosnev helbeline mass, mis tekib reovee bioloogilisel puhastamisel aerotankis. Aktiivmuda, mille organismid lagundavad reovees sidalduvaid orgaanilisi aineid ja kasutavad neid toiduks, värvus oleneb reovee päritolust ( nt. olmereovee korral tumepruun, meiereipuhastis kollane).
Aktiivmudapuhastus võeti kasutusele 1913.aastal ning on tänapäeval levinumaid biopuhastusviise, Puhasti põhiosad on eelsetiti, kus jääb pidama jämeheljum, aerotank, milles reovett paari tunni kuni ööpäeva kestel ( olenevalt valitud puhastustehnoloogiast) õhustatakse ja intensiivselt segatakse ja järelsetiti, kus aktiivmuda eraldub aerotankist välja voolavast aktiivmudasegust ning millest ta juhitakse tagaso aerotanki ( tagastusmuda) või eemaldatakse ( jääk – ehk liigmuda).

Annusti, dosaator – seadis, millega mõõdetakse puistaine või vedeliku vajalikku kogust.

Annupuhasti – seade, milles reovett puhastatakse bioloogiliselt annusekaupa, st. et uus annus reovett pääseb reaktorisse alles pärast eelmise puhastamist ja välja laskmist.

Annustuspump, doseerpump – muudetava jõudlusega eripump nt. kemikaalide lisamiseks vee- ja või reoveepuhastisse.

Arteesia vesi – maakoore kihtide vahel surve alla olev põhjavesi, mis avamise korral ise maapinnale voolab. 

Avariilase – ava või seadis nt liigse reovee kõrvalejuhtimiseks, et puhastit mitte üle koormata.

Biogeenid – taimede toiteelementide mineraalsed ühendid, mis on sattunud keskkonda. Tähtsaimad biogeenid on fosfori- ja lämmastikuühendid. Nende ühendite tavalisest suurem kogus põhjustab veekogu eutrofeerumist.

Biokeemiline hapnikutarve, BHT – vee mahuühikus lahustunud happniku mass, mis kindaltes tingimustes kulub vees sisalduva orgaanilise ja/või anorgaanilise aine bioloogiliseks osüdeerimiseks.

Biotiik – reovee biokeemiliseks puhastamiseks kohandatud tehis- või looduslik veekogu. Biotiigis puhastub reovesi nii nagu looduseski – bakterite ja vetikate kooselu tulemusena. Bakterid lagunevad orgaanilise aine ning vetikad kasutavad vabanevaid mineraalaineid ja süsihappegaasi oma kudede ehitamiseks. Päikesevalguse toimel eraldavad vetikad vette hapnikku, mille varal elavad aeroobsed bakterid. Meie kliimas tuleb biotiigid mõõtmestada talvistele oludele, mil tiigivesi võib jää all pimedasse jääda ja fotosüntees lakata. 

Eesvool – inimese rajatud või reguleeritud kuivendusveesuubla.

Hallvesi – majapidamisreovesi

Heite piirväärtus – heidet iseloomustava massi, ainesisalduse ja /või muu arvväärtus, mida teatava ajavahemiku või teatavate ajavahemike kestel ei tohi ületada.

Heitsaast, hetimed – keskkonda heidetu, nt heitgaas, heitvesi, heitpinnas.

Heitvesi – inimkasutuses olnud ja seejärel loodusesse tagasi lastud vesi; võib olla reostunud või puhas

Heljum – vedelikus heljuv tahke aines, mille sisaldus tavaliseslt määratakse proovi filtrimise või tsentrifuugimisega ning tahese järgneva kuivatamisega kindlates tingimustes.

Hooneviim, majaviim– hoonet ühiskanalisatsiooniga ühendav torustik.

Imbkaev – vett läbi laskvasse pinnasesse rajatud kaev, mille kaudu mehaaniliselt eppuhastatud reovesi maasse immutatakse. Põhjavee tase peab jääma imbkaevu põhjast vähemalt 1.2 m võtta allapoole. Kaevu alumine osa täidetakse koredast materjalist filtriga. Et kaevu ja kaevualune täisi oleksid aeroobsed, peab kaevul olema põhja alla ja 50cm üle maapinna ulatuv tuulutustoru. Samast materjalist 20-25cm paksune kiht pannakse kaevu mulgustatud seina taha ja kaevu alla. 

Imbkraav – tagasitäidetud kraav, mille põhjas on koredast materjalist immutuskiht ja selle sees mulgustatud torustik mehaaniliselt eelpuhastatud reovee maasseimmutamiseks.

Imbpeenar – ühises täidisekehas paiknevate mulgustatud jaotustorudega süsteem mehaaniliselt eelpuhastatud reovee maasseimmutamiseks.

Inimekvivalent , ie – ühe inimese põhjustatud keskmine ööpäevane tinglik veereostuskoormus ent ka fosfori- ja lämmastikukoormus, millega väljendatakse ka muude reostusallikate koormusi.

Infiltratsioon ( kanalisatsiooni) – põhja- või muu võõrvee tungimine kanalisatsioonitorustikku.

Kanalisatsioon – torustik koos lisaseadmete ja ehitistega reo – ja sademevee ärajuhtimiseks, puhastamiseks ja kahjutukstegemiseks.

Kanalisatsioonivõrk – reoveetorustikud ja nende juurde kuuluvad seadmed.

Kanalisatsioonivesi – kanalisatsioonis voolava reovee, sademevee ja infiltratsioonivee segu

Kompaktpuhasti, valmispuhasti – tervikuna kohaletoimetatav tehases valmistatud reoveepuhasti.

Kanalisatsioonivõrk – reoveetorustikud ja nende juurde kuuluvad seadmed.

Kanalisatsioonivesi – kanalisatsioonis voolava reovee, sademevee ja infiltritasioonivee segu.

Kompaktpuhasti, valmispuhasti – tervikuna kohaleotoimetatav tehases valmistatud reoveepuhasti.

Kogumismahuti, umbkaev – veetihe väljavooluta maa-alune mahuti ühiskanalisatsooniga ühendamata majapidamise reovee kogumiseks.

Lahustunud hapnik – kalade ja muude veeorganismide eluks vajalik hapnik vees. Hapnik tungib vette maapinna kaudu ja vetikate fotosünteesi tulemusena.

Lahkvoolukanalisatsioon – kanalisatsioon , milles reovesi ja sademevesi juhitakse ära mööda eri torustikke.

Lausvihm – ühtlane, pikka aega kestev ja laiaulatuslikku maa-ala hõlmav vihm.

Liik(aktiiv) muda, jääk ( aktiiv) muda- aktiivmudaprotsessist kõrvaldatud aktiivmuda.

Manteltoru – puuraugu seina toestamiseks kasutatav terastoru, ka tehnoloogilisi torustikke ohtlikes kohtades ümbritsev kaitsehülls.

Mustvesi, WC-vesi – käimlareovesi, mille hulgas ei ole majapidamisreovett.

Nõrutamine, dekanteerimine – tahkete ainete eraldamine vedelikest settida laskmise ja vedeliku pealt äravalamise teel.

Ohtlikud jäätmed – jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.

Olmereovesi – köökides, pesumajades, pesuruumides, WCdes, vannitubades vms paikades tekkiv reovesi.

Omakanalisatsioon – omal krundil paiknev, ühiskanalisatsiooniga ühendamata kanalisatsioonisüsteem.

Omapuhasti – omakanalisatsiooni kuuluv reoveepuhasti, Eestis kokkuleppeliselt jõudlusega kuni 10m3/d, reoveekogumisala sisse ei lubata rajada.

Omaveevärk – omal krundil paiknev, ühisveevärgiga ühendamata veevarustussüsteem.

Paduvihm – väga tugev suurepiisaline hoogvihm, mis võib tekitada üleujutusi ja uputusi.

PH, veinikueksponent – lahuses olevate veinikioonide kontsentratsiooni näitav suurus. Puhta vee ja neutraalsete lahuste pH=7. Happelistes lahustes on pH väiksem ning alulistes suurem kui 7.

Pindaktiivne aine – vee pindpinevust vähendav ja märgumist suurendav aine.

Pinnasfilter – omakanalisatsioonis kasutatav rajatis reovee puhastamiseks omal krundil, kui kohalikud olud maasseimmutamiseks ei luba.

Pinnaspuhasti – omakanalisatsioonis kasutatav rajatis septikus eelpuhastatud reovee immutamiseks maasse.

Pinnaveekogu – nt. järv, veehoidla, oja, jõgi või kanal, oja-, jõe- või kanaliosa, siirdevesi või rannikumereosa.

Pinnavesi – püsivalt või ajutiselt veekogus seisev või voolav vei või lume- ja jääkogumis sisalduv vesi, välja arvatud merevesi.

Puhastatud vesi – vesi või reovesi pärast käitlust.

Pumba jõudlus – vooluhulk, mida pump suudab anda.

Pumbamaja – hoone, milles paikneb pumbaseadmestik.

Pumba tõstekõrgus, pumba surve – ülemise ja alumise veetaseme vahe või staatilise tõstekõrguse ja imi-ja survetorustikus tekkiva survekao summa.

Pumperajatis – pumpla koos juurdekuuluva survetorustiku või -torustikega.

Pumpevooluhulk – parasjagu pumbatav vooluhulk.

Pumpla, pumbajaam – hoone, tarindid ja seadmed vee survetorustikku mööda teisaldamiseks või kõrgemale tasemele tõstmiseks.

Pumpla kuivkamber – pumpla kuiv ruum, milles paikneb pumbaseadmestik ning mille juurde tavaliselt kuulub märgkamber.

Pumpla märgkamber – maa-alune pumplaruum, millesse koguneb pumbatav vesi.

Põhjaveepind – pind, millest allpool olev pinnas on veega küllastunud.

Põhjaveetase – põhjaveepinna kõrgus.

Põhjavesi – maakoore küllastumisvööndis sisalduv vesi, mis liigub raskusjõu mõjul.

Rahustuskaev – voolu kiiruse ja kineetilise energia vähendamiseks vesiehitise jalamile rajatud tugevasti kindlustatud süvend.

Raskmetallid – keskonnaohtlikud metallid tihedusega üle 5000kg/m3, vask, nikkel, tsink, kroom, kaarmium, elavhõbe, plii, arseen.

Rasvapüünis, rasvapüüdur – seade rasva kõrvaldamiseks toitlustusasutuste, liha ja piima töötlevate jms ettevõtete reoveest enne edasist puhastamist või juhtimist ühiskanalisatsiooni.

Reovee ainesisaldus, reovee kontsentratsioon – olmereovee ainesisaldus oleneb paljudest teguritest.

Reoveekogumisala – piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.

Reiveekäitlus, reoveepuhastus – reovee ainesisaldus vähendamine tasemeni, mis lubab seda keskkonda heita.

Reoveetase – reoveest eraldatud vee ja tahke aine segu.

Ringkanal – aktiivmudapuhasti, mille õhutuskamber on suletud ringi moodustav kanal. eestis ehitati ringkanaleid 70ndatel peamiselt Lõuna-Eestis.

Saastetasu – keskkonnale tekitatud kahju, mis tuleb vastavalt keskkonnatasude seadusele hüvitada. Saastetasumäärad ühe tonni saasteainete hetimisel veekogusse, põhjavette või pinnasesse, mis aasta- aastalt suurenevad.

Seliti – seade vee hägususe vähendamiseks. Terminit kasutatakse peamiselt joogiveekäitluses.

Septik – omakanalisatsioonis reovee eelpuhastamiseks kasutatav pealt kinnine setiti, mille põhj ladestunud settes olev organniline aine laguneb anaeroobsete bakterite toimel. ÕIgesti projekeeritud ja hooldatud septikusse jääb pidama kuni 70% heljumist, BHT väheneb 10-30% ning reovee fosfori- ja lämmastikusisaldus kuni 20%. Reovee soovitatav viibeaeg septikus on kaks ja pool kuni kolm päeva, mitte aja alla ühe ööpäeva. Septiku maht oleneb sellest, kas elamus on vesiklosett või mitte ning kas hoones elatakse aasta ringi või hooajati.

Setiti – seisvast, või aeglaselt liikuvast vedelikust raskusjõu toimel sadeneva heljumi eraldamise seade.

Settekaev – kaev pms mineraalse heljumi kinnipidamiseks.

Settekäitlus – reoveesette töötlemine kasutamise või kõrvaldamise eesmärgil.

Soolsus, soolasisaldus – vees lahustunud mineraalsoolade hulk.

Suubla – veekogu või maapõueosa, millesse juhitakse heitvesi.

Tootmisreovesi, tööstusreovesi – mis tahes tootmistegevues tekkiv reovesi.

Torudreen – pinnases veetaseme alandamiseks rajatav võin pinnasest liigvett ära juhtiv torustik.

Trass – tee, kanali, torustiku, sideliini vm pika rajatise kulgemist tähistav joon või maariba. Kahjuks tikutakse trassiks nimetama ka torustikku ennast.

Täitepinnas – materjal, millega täidetakse süvistatud rajatist ümbritsev kaevis.

Tühjendustoru – toru või torustik süsteemi või seadme veest tühjendamiseks.

Valgala, valgla – maa-ala millelt veekogu või selle osa saab oma vee, jaguneb maapealseks ja maa-aluseks valglaks, mis ei tarvitse ühtida. Ka maa-ala, millelt vesi voolab kanalisatsiooni – viima või kollektorisse.

Vajukaev – alt ja ülalt lahtine raudbetoontarind, mis vajub oma raksuse mõjul pinnasesse pärast all oleva pinnase väljakaevamist.

Vee karedus – lahustunud Ca- ja/või Mg-soolade sisaldus loodusvees. Joogivee üldkaredus ei tohiks ületada 10mg-ekv/l.

Veekäitlus, veetöötlus, veepuhastus – vee omaaduste parandamine või ainesisalduse muutmine.

Vee pehmendamine, veepehmendus – vee kareduse vähendamine, mis seisneb kaltsiumi – ja maneesiumiioonide sisalduse vähendamises.

Vee reostamine – mis tahes tahke, vedela või gaasilise aine, energia või mikroobide inimese põhjustatud sattumine vette hulgal, mis ületab nende pikaajalise keskmise loodusliku sisalduse.

Veeväljasurve – vee mass, mille ujuv laev välja tõrjub.

Vihma intensiivsus, vihma tugevus – ajaühikus sadanus vihma hulk (mm/min)

Väljalase – koht või rajatis, kui heitvesi juhitakse suublasse.

Õlipüünis, õlipüüdur – kohtseade õli eraldamiseks reoveest.


Ühisvoolukanalisatsioon – kanalisatsioon, milles samu torustikke pidi juhitakse ära nii reovesi kui ka sademevesi.

Ühtlustusmahuti – mahuti puhta vee või reovee vooluhulga, ainesisalduse, temperatuuri vm ühtustamiseks.

Üleslüke, üleslükkejõud – vedelikus olevale kehale mõjuv üles suunatud jõud, mis võrdub keha poolt välja tõrjutud vedeliku kaaluga.

Ülevooluvesi – ühisvoolukanalisatsiooni valinguvee otselaskmest otse suublasse juhtiv vesi.